بیوگرافی بازیگران کره ای

بیوگرافی بازیگران کره ای

نصب از بازار
40000 تومان
۱۰
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۴
مگابایت
حجم

چوی جی وو 
هان گو ایون
یون این هی
گو های سون
هی جین در ایران معروف به سوسانو 
هان هیو جو
 پارک شین هی
سونگ ایل گوک(در ایران معروف به جومونگ
ایم یونا - ایم یون آه
نام جی هیون
کیم جونگ ایون
لی یونگ یو
لی هیه ری
کانگ مین آه
شیم ایون کیونگ
لی جی آه
یو سیونگ هو
بائه یونگ جون
لی جون گی
جونگ یانگ هوا
کیم ها نئول
لی ها نه
سون یی جین
جونگ سو مین
جی جین هی 
جو هیون جائه
کانگ جی هوان
جو این سونگ 
کیم هیون جانگ
کوان سانگ وو
لی دونگ گان
لی این جو
لیدا هه
شین هیون جون
لی مین هو
جونگ ریو ون
هیون بین
جانگ گیون سوک 
نام دا ریوم
کانگ هان بیول
الکس چو هون گون
لی هانوی
گونگ هیو جین
یون تائه یونگ
میونگ سه بین
جون تائه سو
جون جین سئو - جئون جین سئو
 لی جائه ریونگ
سئو وو - کیم مون جو
سئو هیون جین
جو هی بونگ
لی سان کیون
 سونگ جائه ریم (محافظ وون)
 کیم سو هیون (شاهزاده لی هون)
جانگ ایل وو (شاهزاده یانگ میونگ)
 نام بو را (شاهزاده مین هوآ)
بیوگرافی یون سئونگ آه (سئول)
بیوگرافی هان گا این (یئون وو)
بیوگرافی کیم مین سئو
یانگوم (در سریال جواهری در قصر ) 
آیاکو کوبایاشی - کودکی اوشین
یوکو تاناکا در نقش اوشین در جوانی 
نوبوکو اوتاوا در نقش اوشین در پیری 
شیرو نامیکی در نقش ریوزوی  همسر اوشین
یوکی سایتو ” هانیکو تاچیبانا “
اوه یون سو در نقش مادر جومونگ
کیم هی-سان
بازیگر نقش چویی یونگ
 بازیگر نقش دونگ یی 
کلودیا کیم
شین ها کیون (دکتر لی کانگ هون
چویی جونگ وون (دکتر یون جی های)
جو دونگ هیوک (دکتر سئو جون سوک)
ایم جی ایون (سرپرستار هونگ)
شیم هیونگ تاک (رزیدنت جو دائه شیک)
پارک گون هیونگ
ایم یونگ یون 
هان جین هی درنقش شاه تسو
جانگ تائه سونگ در نقش مارو(دوست موهیول)
جانگ دا بین در نقش کودکی سریو(خواهر موهیول)
کیم بیونگ گی در نقش ارباب یونتابال(پدر سوسانو)
لی جونگ وون در نقش هامیونگ (برادر موهیول)
چویی جونگ وون در نقش یونا
کیم هائه سونگ (کیم هیه سئونگ)
کیم هائه ری در نقش ملکه می یو(مادر شاهزاده یوجین)
یی هیون سو
سئو جي هاي  
لی هایو ری
لی یو نگ ای ( یانگوم ) 
یانگ می جین ( بانو هن ) 
جیون می ری ( بانو چویی )
گیومیونگ
افسرمین جانگو 
چنگ یی (دستیار بانومین)ب
 بانو مین
 مشاور یونگ وون 
لی فیلیپ 
 جانگ جین یانگ   
شین ها گیون
یانگرو در سریال جواهری در قصر 
ملکه در سریال جواهری در قصر 
یونسنگ در سریال جواهری در قصر 
پادشاه در سریال جواهری در قصر 
هئویی سئول(در نقش ندیمه بانو جانگ)
یو هو مین(در نقش اوه هویانگ)
کیم هه سان (در نقش بانو یونگ)
جانگ یو می(در نقش جونگ ایم)
هان دا مین(در نقش اونگیوم)
پارک جانگ سو (در نقش ملکه دواگر/مادر پادشاه)
چون هو جین (پدر دونگ یی)
پارک ها سان (در نقش ملکه اینهیون) 

logo-enamad logo-samandehi