غلط کیبرد

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۶۹۶٫۱ کیلوبایت
نسخه 1.2

توضیح

با قلت کیبرد قلت قلوت بنویصید ...
اگح دوصط داری مطون و پیام حایی کح ارصال میکنی مطفاوط باشح و جلب طوجح کنح حمین هالا قلت کیبردو دانلود کن طا مطفاوط باشی !
کار با این کیبرد خیلی راهطح شما درصط مطون رو طایپ میکنید و قلت کیبرد حم ضمان مطن شمارو قلت قلوط میکنح !