نظرات نهایی شیخ انصاری در رسایل

نظرات نهایی شیخ انصاری در رسایل

نسخه v۳.۰
+۱۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۱۱
مگابایت
حجم

بسم لله الرحمن الرحیم

مقدمه

بی شک کتاب رسایل از کتابھای پر محتوا عمیق و دقیق در علم اصول فقه می باشد که جایگاه خود را ھنوز در بین دروس حوزوی حفظ

نموده است؛ ارزش علمی موشکافی ھا و بررسی ھای ھمه جانبه ی شیخ اعظم ،شیخ مرتضی انصاری (ره)،بر کسی پوشیده نیست،

البته تاکنون شرح ھا و بعضا تلخیص ھایی(مثل تلخیص آقای مسلم قلی پور گیلانی در سه جلد) نوشته شده است اما گستردگی،

پیچیدگی و طولانی بودن برخی مباحث باعث می شود که رشته کلام از دست محصل خارج شده و بعضا محل نزاع و جایگاه بحث یا

نتیجه یک قسمت فراموش شود و تدریس نیز برای استاد دشوار گردد . برای حل این مشکل به نظر رسید که چکیده نموداری مباحث و

ارایه چارچوب مطالب ، برای تدریس و تدرّس بسیار مفید و کارگشا باشد.

برای این منظور ،چکیده نموداری مباحث ،نتایج نھایی ، تنبیھات و اھم نکات به شکل حاضر برای طالبین جمع آوری شد.

logo-enamad logo-samandehi