Proverbs

Proverbs

Version 1.0
100
Active installs
Education
Category
3
MB
Size

تلاش حاضردر گرد آوری و ترجمه ی ترکیب های واژگانی و اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی اقدامی
ویژه در نوع خود بوده و هدف کاربرد گسترده ی آنها در آموزش زبان را دنبال می کند . ترکیب های
واژگانی همراه با اصطلاحات بخشی مهم از زبان به شمار می آیند که در زیبایی وظرافت مکالمات نقشی
اساسی برعهده دارند .درراستای ارائه ی آموزش مفید وموثرنظارت وکنترل دقیق بر تدریس اصطلاحات
و ترکیب های واژگانی امری بسیار ضروری است که باید همراه با آموزش واژگان و دستور زبان مورد
توجه قرار گیرد .در نیل به این هدف اصل طبقه بندی این ترکیب ها واصطلاحات با درنظر گرفتن سطح
آموزش و همچنین میزان توانایی فراگیرنده اهمیت ویژه ای را به خود اختصاص می دهد . علاوه بر آن
پیشگیری از استدلال علت پیدایش و رواج هر یک از ترکیب ها واصطلاحات مورد نظرنیز امری بایسته
است . براین اساس فراگیرنده ی زبان صرفا ملزم به فراگیری ترکیب هاواصطلاحات همراه بامعنی قرار -
دادی آنها و نه برآیند معنایی اجزای تشکیل دهنده ی آنها خواهد بود . – -
لازم به ذکراست که تمامی اصطلاحات دارای نماد (S) در این مجموعه ازگروه اصطلاحات جدا شدنی –
اصطلاحاتی که درآنها گروه اسمی کوتاه دارای هسته ی اسمی به اختیار می تواند میان فعل و جزءاضافه
مربوط به آن قرارگرفته وگروه اسمی ضمیری الزاما میان فعل وجزء اضافه قرار می گیرد به شمارآمده -
وبرای هریک ازآنها مثال های مربوط ارائه شده است.علاوه برآن برای هریک ازترکیب هاواصطلاحات
ارائه شده رایج ترین معادل فارسی انتخاب ومعرفی شده است تا فراگیرند گان فارسی زبان این ترکیب ها
و اصطلاحات درک ملموس تری از آنچه که می آموزند داشته باشند . امید است دستاوردهای این تلاش
بتواند مورد استفاده درپاسخگویی به بخشی از نیازهای روز افزون جوامع فارسی زبان درفراگیری زبان
انگلیسی قرار گیرد .
با سپاس الفت گروپ

منابع:

http://zaban.asiacollege.ir/proverbs-of-english/


http://expressions.blogfa.com


http://www.beautiful-sentences.blogfa.com/


http://noyanashraf.blogfa.com/post/4

logo-enamad logo-samandehi