رمان زیبای مغرور

رمان زیبای مغرور

نسخه ۱.۰
۲۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۴
مگابایت
حجم

دﺧﺘﺮی ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﻮی…ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ام ﮐﮫ ازدﻧﯿﺎ ھﯿﭽﯽ ﻧﺪﯾﺪم و ھﻤﮫ ی ﺳﮭﻤﻢ ازدﻧﯿﺎ ﯾﮫ ﭘﺪر ﻣﻔﻨﮕﯽ ﯾﮫ ﻣﺎدر ﻧﺎﺗﻨﯽ و ﯾﮫ ﺧﻮاھﺮ ﻧﺎﺗﻨﯽ ﺑﮫ اﺳﻢ ﻧﻔﺲ ﮐﮫ ﺑﺮام ﻋﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﻤﻮﻧﮫ…ﺳﺨﺘﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﯿﺪم ازﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻞ …


امکانات:
● تنظیم فونت
● تنظیم اندازه متن
● حالت شب و روز
● انتقال هر صفحه به علاقه مندی ها

logo-enamad logo-samandehi