لغات 504 ( با روش تصویرسازی ذهنی):

لغات 504 ( با روش تصویرسازی ذهنی):

نسخه ۱.۱
۵۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳۶
مگابایت
حجم

توضیح


 


یادگیری لغات ضروری 504 ( با کمترین میزان فراموشی ):


این بار با یک سری آموزش سریع و بدون فراموشی جدیدی برای گوشی های همراه توسط تیم فراز آی.تی طراحی شده که می توانید لغات 504 واژه را با روش تصویرسازی ذهنی به خاطر بسپارید.


شیوه آموزش:


ﻣﻐﺰ ﻣﺎ از دو ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ : ﻧﻴﻤﻜﺮه راﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را درﺑﺮمی ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣـﺴﺌﻮل ﺛﺒـﺖ خلاقیت‌هایی ﭼـﻮن ﻣﻮﺳـﻴقی، ﻧﻘﺎشی و ... در ذﻫﻦ اﺳﺖ و ﻧﻴﻤﻜﺮه ﭼﭗ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ کوتاه ‌مدت را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻖ و اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ. وقتی لغتی را ﺣﻔـﻆ می‌کنیم، وارد ﻧﻴﻤﻜﺮه ﭼﭗ ﻳﻌنی ﺣﺎﻓﻈﻪ کوتاه‌ مدت ما می‌گردد ﻛﻪ به‌ اندازه ﻣﺤﺪود (ﻣﺜﻼً ﻳک روز) می‌تواند ﻟﻐـﺎت را در ﺧـﻮد ﺟـﺎی دﻫـﺪ و ﺑـﺮای وارد ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻜﺮار زﻳﺎد دارد.


ولی اﮔﺮ اﻳﻦ ﻟﻐﺎت را ﺑﻪ ﻳـک ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻛﻨـﻴﻢ، آن ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﺎً وارد ﻧﻴﻤﻜـﺮه راﺳـﺖ و ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﺪه و به‌ راحتی ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻنی و ﺑﺪون اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻜﺮارﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در آنجا می‌ ماند و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ می‌ توان در ﻣـﺪت ﻳـﻚ روز، صد ﻫﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ را وارد ذﻫﻦ ﻛﺮد، ﻛﺎری ﻛﻪ به ‌طور روزﻣﺮه اﻧﺠﺎم می‌دهیم و ﺧﻴلی از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻮ و تازه‌ای را ﻛﻪ ﺣتی یک‌ بار ﻫﻢ می‌بینیم، ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗـﺎ آﺧـﺮ ﻋﻤﺮ به ‌راحتی ﺑﻪ ﻳﺎد می‌آوریم؛ ﺣﺎل اﮔﺮ این تصاویر ویژگی‌های ﻏﻴﺮﻋﺎدی هم داشته باشند ﻫﻤﺎن یک ‌بار ﺑﺮای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن آن تصویر ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻛﺎفی اﺳﺖ. به عنوان ﻣﺜﺎل اﮔـﺮ شما در روز ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ را در ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﺑﺒﻴﻨﻴد و یکی از آن‌ها ﺷﺎخی سبز بروی ﺳﺮش ﺑﺎﺷﺪ، آن‌ فرد ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻳﻚ ﻧﮕﺎه در ذﻫﻦ شما می ‌ماند.


به عنوان مثال زمانی که شما تلفظ لغت bud ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی فریاد را می شنوید، مشاهده می کنید که شبیه به لغت فارسی "باد" است و حال اگر شما این لغت تداعی کننده را در یک جمله عجیب و غیر عادی هم قرار بدهید موجب می شود تا تصویری کامل و در پی آن انتقال این لغت به حافظه بلند مدت شما اتفاق بیفتد.


حال روش زیر را امتحان کنید و به جای اینکه کلمه انگلیسی و معنی آن را تکرار کنید جملات مقابل آنرا تکرار کنید. (هر جمله حداقل یکبار و حداکثر سه بار )


لغت  Shriek به معنی جیغ - فریاد :                             کد : شریک


وقتی شریکم فهمید که ورشکست شدیم، دو ساعت تمام داشت جیغ میزد و فریاد میکشید.


لغت Humid به معنی خیس - نمناک:                           کد: هِی اُمید


هِی اُمید چرا شلوارت خیس و نمناکه ؟!؟


لغت kneel به معنی زانو زدن :                                    کد: نیل


یهودیا به احترام حضرت موسی، لب رود نیل زانو میزنن و دعا میخونن!!!


لغت Haven به معنی درگاه - جای امن:                        کد: حیوان


حیوان بیچاره رفت بندرگاه که جای امنی داشته باشه!!!


 


حالا برگردید به کلمات و دیگر جمله رابط را تکرار نکنید.


آیا می توانید معنی لغات را به یاد بیاورید؟؟؟ معلومه که می توانید چون در حافظه بلند مدت شما و به یک باره ذخیره شده است.


ویژگی دیگر این شیوه این است که برای کسب نتیجه نیاز به هوش و استعداد خاصی نبوده و تمامی فراگیران با هر سطح هوشی و تحصیلی در پایان می توانند نتیجه مطلوب را کسب کنند.


 


لغات را تصویر سازی کنید تا فراموش نکنید


 


ویژگی های دیگر این نرم افزار چیست؟


- با توجه به اینکه نرم افزار همیشه در دسترس شما عزیزان قرار دارد، می توانید در هر کجا بدون صرفه هیچ هزینه این مجموعه لغات را فرا بگیرید.


- انتقال سریع لغات به حافظه ی بلند مدت شما


- دارا بودن تلفظ صحیح هر یک از لغت


- قرار دادن مترادف های کلمات برای افزایش دامنه لغات شما


- ترجمه فارسی تمامی لغات 504 واژه به همراه جملات رابط


- بالا رفتن سطح نمرات در کنکورهای استاندارد


- جلوگیری از فراموشی و آلزایمر به علت تقویت حافظه و تصویرسازی ذهنی


- قابل استفاده برای همه افراد و سنین


- شیوه ای سریع و اثبات شده و کاربردی


- دفترچه یادداشت جداگانه برای تمامی قسمتها


- و ...

logo-enamad logo-samandehi