لکه های پوستی تحفه حکیم مومن

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱٫۵ مگابایت
نسخه 1.0

توضیح

تحفه حکیم مومن یک شامل صنعت ساخت و خواص درمانی روغن ها و ادهان و درمان لکه های پوستی و دستورالعمل ساخت نسخ آن و مبحث انواع لکه گیرها و قلع نمودن انواع لکه های روغنی و لکه مربوط به میوه جات و رنگها و غیره ...


مختصری راجع به کتاب ارزشمند تحفه حکیم مؤمن


تحفه حکیم یا تحفةالمومنین، تالیف محمد مومن حسینی دیلمی تنکابنی طبیب ابن محمد زمان دیلمی تنکابنی طبیب شاه سلیمان صفوی، کتابی است مفصل در طب سنتی ایران که برگرفته از منابعایرانی، یونانی و هندی است.


زمان نگارش در سال ۱۰۸۰ هـ ق. است. ترجمه عربی این کتاب توسط یک پزشک اهل مدینه بنام مصطفی یوسف زاده (مشهور به شورانی یا شیروانی) که بنام تحفة المسلمین و تحفه اهل السنه، و ترجمه ترکی آن در سده ۱۳ توسط پزشکی تحت عنوان «غنیة المسلمین» منتشر شده است.


باب اول: در ذکر معاجین کبار (معجون‌های بزرگ) و معاجین صغار (معجون‌های کوچک) و تریاقات (ضد سمّ‌ها) و ایارجات (معجون مسهل) و مفرحات (فرح‌بخش‌ها) و جوارشات (گوارشی‌ها). در پنج فصل:
باب دوم: در حبوب (حب‌ها).
باب سوم: در اقراص (قرص‌ها).
باب چهارم: در سفوفات (داروهای پودری).
باب پنجم: در اشربه (شراب‌ها) و ربوب (ربّ‌ها).
باب ششم: در مربیات (مربا‌ها) و بعضی از حلویات (حلوا‌ها).
باب هفتم: در لعوقات (انگشت‌پیچ‌ها).
باب هشتم: در مطبوخات (پختنی‌ها) و نقوعات و ماءالاصول (آب ریشه‌ها) و مقیّات (استفراغ دهنده‌ها) و مسکِّنات قی (ضد استفراغ‌ها).
باب نهم: در سنونات (به دندان مالیدنی‌ها) و مضمضهات (آنچه به دهان گردانند) و غرغره‌ها.
باب دهم: در اکحال (سرمه‌ها) و شیافات و ادویه عین (داروهای چشمی).
باب یازدهم: در ادهان (روغن‌ها) و آنچه بان متعلق است.
باب دوازدهم: در ذکر مرهم‌ها (داروهای زخم) و ذرورات (داروهای چشمی پودری که از حریر گذرانده باشند و مایتعلق بها.
باب سیزدهم: در ضمادات و کمادات و نطولات و قطورات.
باب چهاردهم: در سعوطات و نشوقات و عطوسات و شمومات و لخالخ.
باب پانزدهم: در حقنهها و فتایل مسهله و فرزجات و حمولات.
باب شانزدهم: در خضابات و آنچه موی را دراز کند و برویاند و نرم کند و بسترد و آنچه متعلق بآن باشد.
باب هفدهم: در غسولات و منقیات بشره و محمرات و مسمنات بدن و مهزلات.
باب هجدهم: درادویه کلف و بهق و برص و وشم و نمش و برش و خیلان و رفع آثار جلد.
باب نوزدهم: در مضیقات فرج و مطیبات بدن و ملذذات جماع و آنچه مخصوص به زنان و مسوحات قضیب.
باب بیستم: در ذکر خواص غریبه و آثار عجیبه بعضی از ادویه که از اسرار اطباء و حکمای ماتقدم است.
باب بیست ویکم: در ذکر بعضی از ادویه معموله حکمای هند که به لغت ایشان رساین نامند و آنچه مناسب است.
باب بیست و دوم: در ذکر بعضی ادویه که مخصوص چهار پایان است واز کتب بیطره نقل شده.
باب بیست و سوم: در قلع آثار رنگ‌های لباس و رفع چربی و امثال آن و آنچه بآن متعلق است.
باب بیست و چهارم، در دستور معالجه طیور که بزدره نامند.
قسم سیم: در معالجات با رعایت اختصار.
ندای سلامت با طبیعت


مهندس سید رحمت الله انصاری