تدبیر داروسازی قانون در طب سینا

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۷۱۹٫۹ کیلوبایت
نسخه 1.0

توضیح

نرم افزار تدبیر داروسازی سینا با اقتباس از قانون در طب سینا تولید گردید و با امکاناتی از قبیل جستجو و تنظیمات سایز و تغیر نوع فونت میباشد .


در عصر فن آوری امراض نوظهور به علت تغذیه غلط ، آلودگی های زیست محیطی و سایر عوامل روز به روز بیشتر میشود و علم و تکنولوژی که بایستی در خدمت بشر باشد در جهت نابودی اوست بنابراین مهندسی و نگاه تحلیلی به مکاتب گذشتگان از جمله طب سنتی و ...
میتواند را نجاتی برای بشریت باشد .
مهندس سید رحمت الله انصاری


فهرست موضوعی عنوان تدبیر داروسازی نرم افزار کتاب دوّم قانون


ﻣﻮﻟﻒ ﻣﻣﻘﺪﻣﻪ  :
ﺳﭙﺎس ﻳﺰدان را، و درود ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه او ﺑﻌﺪ از ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن او . اﻳﻦ ﻛﺘﺎب دوﻣﻴﻦ ﻛﺘﺎب از ﻛﺘﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﻢ . ﻛﺘﺎب اول در ﺑﺎره اﺣﻜﺎم ﻛﻠّﻲ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ اﺳﺖ و ﻛﺘﺎب دوم ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ آن را در ﺑﺎره ادوﻳﻪ ﻣﻔﺮده ﮔﺮد آورده اﻳﻢ . اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﺮ دو ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده اﻳﻢ :
 ﺟﻤﻠﻪ اول : در ذﻛﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺎره ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن داروﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺟﻤﻠﻪ دوم: در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﻮاي ﺟﺰﺋﻲ داروﻫﺎي ﻣﻔﺮده. 
ﺟﻤﻠﻪ اول را در ﺷﺶ ﮔﻔﺘﺎر آورده اﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ: 
ﮔﻔﺘﺎر اول: ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺰاج داروﻫﺎي ﻣﻔﺮده 
ﮔﻔﺘﺎر دوم: ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺰاج داروﻫﺎي ﻣﻔﺮده از راه ﺗﺠﺰﻳﻪ 
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم: ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺰاج داروﻫﺎي ﻣﻔﺮده از راه ﺳﻨﺠﺶ 
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم: آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻨﺶ ﻗﻮاي داروﻫﺎي ﻣﻔﺮده 
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ: ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺧﺎرج ﺑﺮ دارو ﻋﺎرض ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺸﻢ: ﭼﻴﺪن ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﻫﺎ. 
ﺟﻤﻠﻪ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻟﻮح و ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ: 
ﻟﻮح اول: ﻛﻨﺶ و ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ (اﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دارو) 
ﻟﻮح دوم: اﺛﺮات آراﻳﺶ ـ زﻳﻨﺖ (ﻛﺎرﺑﺮد در زﻳﺒﺎﻳﻲ) 
ﻟﻮح ﺳﻮم: در ورم ﻫﺎ و ﺟﻮش ﻫﺎ (ﻛﺎرﺑﺮد در ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ورم ﻫﺎ و ﺟﻮش ﻫﺎ) 
ﻟﻮح ﭼﻬﺎرم: زﺧﻢ و ﻗَﺮﺣﻪ (ﻛﺎرﺑﺮد در زﺧﻢ و ﻗَﺮﺣﻪ) 
ﻟﻮح ﭘﻨﺠﻢ: ﻣﺘﻌﻠّﻘﺎت ﻣﻔﺎﺻﻞ (ﻛﺎرﺑﺮد در ﻣﻔﺎﺻﻞ) 
ﻟﻮح ﺷﺸﻢ: ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺳﺮ (ﻛﺎرﺑﺮد در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺳﺮ) 
ﻟﻮح ﻫﻔﺘﻢ : ﭼﺸﻢ و ﻣﺘﻌﻠّﻘﺎت آن (ﻛﺎرﺑﺮد در ﭼﺸﻢ و ﻣﺘﻌﻠّﻘﺎت آن) 
ﻟﻮح ﻫﺸﺘﻢ: ﺳﻴﻨﻪ و اﻋﻀﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ (ﻛﺎرﺑﺮد در ﺳﻴﻨﻪ و اﻋﻀﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ)


مرجع اصلی نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سینا


سایت ندای سلامت با طبیعت