قرص های داروئی قانون در طب سینا

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۸٫۵ مگابایت
نسخه 2.0
با پرداخت درون‌برنامه‌ای

توضیح

قرص های داروئی قانون سینا عبارتند از دستورالعمل ساخت و موارد استفاده و خواص درمانی که با برداشت از نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و با اقتباس وبرداشت از نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سینا تهیه گردید و فهرست مطالب آن به شرح ذیل میباشد.  


 قرص كوكب
قرص گل نسخه يک
 قرص گل نسخه دو
قرص گل درمان درد معده
قرص گل سقمونيايي
قرص گل تباشيري
قرص دبيدگل كبد و طحال
قرص گل در درمان تب نوبه
قرص گل و سنبل
قرص كافور التهاب
قرص كافور درمان التهاب معده و كبد
قرص كافور تب هاي سخت
قرص كافور ديگر
قرص كافور بزركاسني
قرص تباشير با ترنجبين
قرص تباشير با بزر ترشک
قرص رب زرشک
قرص زرشک و كافور
قرص زرشک در تسكين درد كبد
قرص زرشک درمان تب هاي التهابي
قرص زرشک درمان درد كبد
قرص زرشک درمان ورم معده
قرص خاراگوش تب هاي مزمن
قرص خاراگوش بيماري هاي طحال
قرص مشكانيه
قرص كبر
قرص لاک راه بندان كبد
قرص لاک درمان طحال
قرص كاكنه درد كليه و مثانه
قرص كاكنه قرحه كليه و مثانه
قرص راوند چيني
قرص ابوموليس نسخه يک
قرص ابوموليس نسخه دو
قرص ابوموليس نسخه سه
قرص ميون
  قرص اندروماخس يک
 قرص اندروماخس دو
قرص كندي
قرص برمكي
قرص خامالاون درمان ناتواني معده
قرص خامالاون دل بهم آمدن
  قرص روذونون
قرص مارويش
قرص خشخاش
قرص گلنار
قرص سپوليدوس
 قرص اندرون
قرص رازيانه شامي
قرص ملين
قرص بزرها
قرص درمان سفت شدن كبد
قرص گل درمان تب
قرص گل ملين
قرص گل و مشكانيه
قرص لاک
قرص روناس
 قرص كشوث
قرص دهگانه


توضیحات : مطالب با اقتباس از نرم افزار جامع قانون در طب آدرس سایت عرضه کننده 


 


ندای سلامت با طبیعت 


 


مدیر سایت مهندس سید رحمت الله انصاری


 


آدرس سایت  : www.ansari110.com


 


لینک نرم افزار جامع قانون درطب ویژه نصب روی ویندوز :