مخزن داروهای طبیعی 1

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۷٫۲ مگابایت
نسخه 2.0

توضیح

اطلاعات این نرم افزار عبارت است از 61 مقاله مربوط به مخزن الاویه به روز شده است که شامل عناوین وتصاویر مفید مرتبط با مفردات داروئی  گیاهی ، مفردات داروئی معدنی ومفردات داروئی حیوانی و خوراکی های داروئی  است .


عناوین مقالات شامل مطالب ذیل است:


الف - تصاویر مرتبط


ب- شرح کامل مفرد ویا مرکب داروئی 


ت- شرح طبع و مزاج مفرد و یا مرکب داروئی


ج-خواص داروئی و موارد استعمال آن.


د-شرح دستورالعمل مصرف و مصلحات و مواد احتیاطی مصرف


وسایر موارد اطلاعاتی


ندای سلامت با طبیعت


ansari110.com


مهندس سید رحمت الله انصاری