فاکتورنویسی وانبارداری همراه

فاکتورنویسی وانبارداری همراه

نسخه ۳.۴
۵۰
نصب فعال
امور مالی
دسته
۲
مگابایت
حجم

انبارمرکزی درگوشی خودتان؟؟؟


ایاازحساب های کلان وفاکتورهای بی شمارخسته شده اید.یا جایی واسه قراردادن ی کامپیوترتوفروشگاه تون ندارید؟؟


ایانمیخاین نرم افزارهای حسابداری گرون قیمت روخریداری کنید؟؟


امروزه دیگه کارباکامپیوترمنسوخ شده وافراد میخان بادستگاه های هوشمندسریع کارشونو انجام بدن واسه همین مابرنامه ای دراختیارشماعزیزان قراردادیم ک درعین سادگی کارهای شمارو خیلی سریع تر راه میندازه.ب توضیحات زیرتوجه کنید تاباکارایی برنامه اشنابشین...


ویژگی های نرم افزار:


دراین برنامه یک انباری مرکزی قرارداردک کالاهای خودراواردمیکنید.هم چنین قیمت خرید وقیمت فروش وتعدادکالاموجودازهرکدام راواردمیکنید.


درانبارامکانات متنوعی همچون جستجو ارزش انبار تعدادجنس واردشده.وقسمت هشداروجود دارد.تعدادجنس مشخص شده توسط کاربرکمتر شوداعلام هشدارمیکند.درقسمت فاکتوراین برنامه میتوانیدکالاهای فروخته شده خودرایادداشت کنید.وبایه لمس تعداد ان کالاوتعدادفروش ان کالارافراخوانی کنید ک سرعت فاکتورنویسی وانبارداری شماراچندبرابرمیکند.


امکانات متنوع دیگری مانند یادداشت هزینه های روزانه.سودبدست امده.وسرمایه صرف شده ازهرفاکتورونمایش نقدینگی روزانه میباشد ک همه برنامه بصورت خودکارمیباشد.


هربار باهرخروج.میتوانیدازاطلاعات واردشده نسخه پشتیبانی تهییه کنید.ک دیگرنگران ازدست دادن اطلاعات خودنباشید.


شمابانصب این برنامه ب کارایی هایه این برنامه پی خاهیدبرد.


برگشت هزینه درصورت نارضایتی شما


لطفابانظرات خوبتون مارودراپدیت های بعدی این برنامه ی کاربردی ومهم یاری کنید.

logo-enamad logo-samandehi