زبان فارسی

زبان فارسی

نسخه ۱.۰
۲
هزار
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم


اسم ذات- اسم معنی:
اسم ساده(بسیط)- اسم مرکب
سم معرفه- اسم نکره
-اسم مصغر- اسم مکبر:
مفرد- جمع- اسم جمع
- اسم جامد- اسم مشتق:
 فعل:تعریف فعل:
(فعل لازم– فعل متعدی)
فعل معلوم – فعل مجهول):
 فعل ماضی( گذشته) و اقسام آن:
ماضی مطلق یا ساده: 
ماضی نقلی
 ماضی بعید
=فعل مضارع واقسام آن:
-مضارع اخباری:
-مضارع التزامی: 
فعل آینده( مستقبل )
وجه اخباری
-وجه التزامی:
 وجه امری:
وجه شرطی:
وجه وصفی
-وجه مصدری
فعل دعا– فعل تمنا:
افعال معین(کمکی)
- صفت
 اقسام صفت:
 کنایات
ضمیر:
اقسام ضمیر:   
 اسم اشاره
- موصول
 مبهمات
 ادوات پرسش یا استفهام
عدد
- اقسام عدد
- قید
 اقسام قید
 اقسام قید از نظر مفهوم و معنی:
 حرف اضافه
 حروف اضافه ساده(بسیط
- حروف اضافه مرکب:
 حرف ربط
- حروف ربط ساده
 حروف ربط مرکب: 
 اصوات:
 برای تحسین
 برای تعجب
برای ند
 برای تنبیه و آگاهی
-برای افسوس
  اقسام جمله
-جمله خبری: 
جمله انشایی:
-جمله امری


,....

logo-enamad logo-samandehi