آموزش کش و تل سازی

آموزش کش و تل سازی

Version
Free
In-app Purchases
200
Active installs
Education
Category
7
MB
Size

 از تل های بازار ڪه هـᓄـشون ی شڪل و ی جورن و قیـᓄـتشونـᓄ حسابی زیاـבه خوشت نـᓄـیاـב؟ 
 ᓄـیخای  ✺✺هنرنـᓄـای ✺✺ڪنی؟ 
 בوس בاری✣✣ هنرتو✣✣ رو ڪنی؟ 
 تل های خشڪل و جذاب و قشنگ ڪه هر ڪی نـבونه فڪ ᓄـیڪنه چقـב بالاش پول בاـבی... 
 ᓄـیتونی با ڪـᓄ ترین قیـᓄـت בرستشون ڪنین... ☟☞☝
 ڪش چی؟ ✔✔
 ᓄـیخای به ᓄـوهات בر عین اینڪه ساـבه ᓄـیبنـבیشون ᓄــבل بـבی؟اونـᓄ با ڪشای قشنگ و خوشرنگ؟ ⚒⚒
 پس آهای ♛♛בخترهنرᓄـنـב ایرونی.♛♛.. 
♦♦برناـᓄــᓄـون تقـבیـᓄـت..♦♦. 

logo-enamad logo-samandehi